Wed04172024

Last update08:15:27 pm

Error
  • Error loading feed data.
Back Calligraphy Calligraphy Gallery 丁仕美篆书书法欣赏《天地定位》

丁仕美篆书书法欣赏《天地定位》

丁仕美篆书书法欣赏 天地定位

丁仕美篆书书法欣赏《天地定位》

长:165cm 宽:55cm

材质/形式:纸本画心

年代:癸巳年春

引首章:清新

钤 印:丁仕美印(朱文)

释文:

“天地定位,山泽通气,雷风相薄,水火不相射,八卦相错。数往者顺,知来者逆,是故易逆数也。”——选自《周易·说卦》第二章

诠释:

天地确定上下位置,山泽气息相通,雷风相迫而动,水火不相厌恶,八卦相互错杂(成六十四卦)。以数推算过去顺,预知未来时逆,所以《周易》的逆数可推算未来事。

《子夏易传》:定天地之位合二物之交,通山泽之气雷风相薄而大,水火相革而生,重错八卦以观其所适,而天下之理得矣。如日月之更也,如四时之代也,古今往来其道一也。故往者从而数之,来者逆而前之,是故逆数者易之智也。

《周易集解》引虞翻解:天地地位谓五贵三贱,故定位也;山泽通气谓艮兑同气相求,故通气;雷风相薄谓同声相应,故相薄;水火不相射谓坎离射厌也,水火相通,坎戊离己,月三十日一会于癸壬,故不相射也。八卦相错,错摩则刚柔相摩,八卦相荡也。数往者顺谓坤消从午至亥,上下故顺也;知来者逆谓乾息从子至巳,上下故逆也。是故易逆数也,易谓乾,故逆数。

《周易注》韩康伯注:易八卦相错变化,理备于往则顺而知之,于来则逆而数之。作《易》以逆睹来,以前民用。

《周易注疏》孔颖达疏:此一节就卦象明重卦之意。易以乾坤象天地、艮兑象山泽、震巽象雷风、坎离象水火。若使天地不交、水火异处,则庶类无生成之用,品物无变化之理,所以因而重之。今八卦相错,则天地人事莫不备矣,故云天地定位而合德,山泽异体而通气,雷风各动而相薄,水火不相入而相资。既八卦之用变化如此,故圣人重卦……则易之卦爻与天地等成性命之理、吉凶之数,既往之事、将来之几备在卦爻之中矣。故易之为用,人欲数既往之事者,易则顺后而知之;欲数知将来之事者,易则逆前而数之。是故逆数知来事也。

胡瑗《周易口义》:此一章言伏羲画卦之始,始因天地定位之后作为八卦,故因天地之道画为乾坤之象,取山之象为艮,泽之象为兑,雷之象为震,风之象为巽,水之象为坎,火之象为离。因天地定位之后,取此山泽雷风水火之象画为八卦,以尽万物之理、万事之情。后世圣人观其天地生成之体,又艮有止静之德,泽有润物之性,水泽之象其气可以相通;又因雷能震动万物,风能发生万物,又取雷风之象能相击薄以剩万物;又观水火之性不相资射,言水之性其性湿而润下,火之性其性燥而炎上,因其水火之性不相资射,以成八卦之象,互相变动,互相错杂,以推测其物理,以考稽其人之情伪,分其奇偶之数,人之过去未来之事,若数其已往之事,则顺而数之,言其易知也;若数其未来之事,则以逆而数之,言其难知也。是故圣人因此大易之象逆人之吉凶之兆,皆以逆数之术以前万民之用,使人知其吉而背其凶也。


Related news items:
Newer news items:
Older news items:

Last Updated on Sunday, 21 July 2013 17:32